Καλωσορίσατε

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

Το Δ.Π.Μ.Σ. των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής».

Η διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. είναι 3 εξάμηνα, από τα οποία τα δύο πρώτα απαιτούν άμεση εκπαιδευτική παρακολούθηση και πρακτική άσκηση. Το τρίτο αφορά στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και άλλων Τμημάτων συναφών με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. Για τους πτυχιούχους άλλων Τμημάτων, πλην των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών αποφασίζει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) εάν έχουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις και αν όχι τους καθορίζουν συγκεκριμένα μαθήματα στα οποία θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς πριν την τελική αξιολόγησή τους.

 

ΣΚΟΠΟΣ

 

  • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης η οποία αφορά στην εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας και τη διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής, με βάση την Οδηγία 2000/60 της Ε.Ε.
  • Προαγωγή της διεπιστημονικής προσέγγισης και η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού για στελέχωση τόσο της έρευνας όσο και της παροχής υπηρεσιών.
  • Θεωρητική, εργαστηριακή και πρακτική, εργασιακή εκπαίδευση-κατάρτιση των φοιτητών στη συστημική προσέγγιση της παρακολούθησης υδάτινων συστημάτων και διαχείρισης των λεκανών απορροής που αφορά στο Περιβάλλον, στον Άνθρωπο και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.